Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 509-884-1437

 

Associates in Physical Therapy, PLLC (AIPT) tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối
xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. [Name of covered
entity] không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia,
độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.
AIPT:
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu
quả, như:
○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử
có thể tiếp cận, các định dạng khác)
• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là
tiếng Anh, như:
○ Thông dịch viên đủ năng lực
○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác
Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ your therapist.
Nếu bạn tin rằng AIPT không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối
xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn
có thể nộp đơn khiếu nại với:

AIPT Compliance

230 Grant Rd. Ste B27

East Wenatchee, WA 98802

Phone: 509-884-1437

Fax:509-884-2811

 

Bạn có thể trực tiếp nộp
đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu
nại, Kerri, Office Administrator sẵn sàng giúp bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng
hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.